خبرنامه پیامکی

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید
نام:
موبایل:
گروه:
لطفا کدفعال سازی را وارد کنید:

قیمت روزانه میلگرد

۱۳۹۳/۰۶/۱۹ به روز شده در
(قیمت (ریالوزنشاخهنوع وسایز
(قیمت (ریالوزنشاخهنوع وسایز
4.5کلافهر کیو میلگرد 6.5
195506شاخههر کبلو میلگرد 8
188507.512 متریهر کبلو میلگرد 10
186001112 متریهر کبلو میلگرد 12
186001512 متریهر کبلو میلگرد 14
184501912 متریهر کبلو میلگرد 16
184502512 متریهر کبلو میلگرد 18
184503012 متریهر کبلو میلگرد 20
1845033612 متریهر کبلو میلگرد 22
184504712 متریهر کبلو میلگرد 25
186005612 متریهر کبلو میلگرد 28
186007512 متریهر کبلو میلگرد 32